Voorontwerp “Herinrichting Dumontwijk” (Deel 1/4)

Schets van Albert Dumont

Gisteren is het gemeentebestuur voor het eerst naar buiten gekomen met het voorontwerp van de nieuwe straten in de Dumontwijk. Er was nogal wat commotie, voornamelijk en praktisch uitsluitend i.v.m. het afschaffing van het parkeren in het beschermde wijkgedeelte. De discussie kwam uitsluitend van de oppositie die achteraf “neen” gestemd heeft op het voorontwerp. Nochtans was Open-VLD in de meerderheid toen het basisconcept van de wijk in het “Herwaarderingsplan” werd vastgelegd. Wellicht wordt dit ook een veel gestelde vraag tijdens de eerste infomarkt voor de omwonenden op donderdag 12 november 2015 om 18 uur in het gemeentehuis.

Alles gaat terug naar het “HERWAARDERINGSPLAN” waar hier in de DE BLIEDEMAKER reeds zeer veel over geschreven werd. Dit plan was zeer baanbrekend. Het werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen schepencollege, gemeentediensten en Onroerend Erfgoed. De inventarisatie van het erfgoed van de villa’s was een titanenwerk en heeft veel tijd en moeite gekost. 80% van deze kosten werden betaald door de Vlaamse Gemeenschap en één van de gevolgen is dat dankzij zo’n plan de eigenaars voor ongeveer 40% tussenkomst krijgen voor de renovatie van hun geïnventariseerd erfgoed. Toen destijds in de gemeenteraad van 24 november 2009 het studiebureau OMGEVING dit prachtig plan voorgesteld heeft was iedereen vol lof en volgde een spontaan applaus. Kort nadien heeft minister Bourgeois dit plan plechtig komen ondertekenen in het Park Hotel in aanwezigheid van veel herwaarderingsplan-ingehuldigd.
Sindsdien werden zeer vele privé-renovatiewerken in de wijk uitgevoerd en is het tijd dat het openbaar domein meevolgt. Het is de bedoeling om er een  unieke wandelwijk van de kust van te maken vlak naast een commercieel centrum.
Een eerste gedeelte van dit “HERWAARDERINGSPLAN” werd er reeds uitgelicht en uitgevoerd nl het gemeentepark. (ontwerp door de vorige legislatuur, uitvoering (en inhuldiging) door de huidige politiekers). Niettegenstaande enige contestatie toen de vele bomen gekapt werden wordt deze eerste realisatie thans algemeen aanvaard als een succes.

Een tweede gedeelte nl de stratenaanleg werd bestudeerd door een ander studiebureau nl. Jonckheere. Ook zij hebben de opdracht goed begrepen. Daarbij zijn de  eisen van Onroerend Erfgoed zeer streng en wettelijk onderbouwd. Maar het eindresultaat zal zeer mooi worden.
De afwerking van de wegen volgt de vernieuwing van het rioleringstelsel. Een belangrijke moerriool loopt onder de Bortierlaan naar het pompstation aan de minigolf en is in zeer slechte staat. In een eerste fase worden alleen de Bortierlaan, Albert Dumontlaan en Halmenstraat aangepakt.
Kostprijs 375.000 € + riolering IWVA + Openbare Verlichting +…..
De 3 wegtypen (zoals gedefinieerd in het “HERWAARDERINGSPLAN“) werden in detail uitgetekend. Smaller dan de huidige asfaltwegen. Type 1 = 4 m en type 2= 3,5 m.
Aanvankelijk dacht men overal gebakken beige kleiklinkertjes te gebruiken zoals in het gemeentepark. Niettegenstaande het een wandelwijk wordt met beperkt verkeer en het niet meer mogelijk zal zijn om met zwaar vervoer door de Dumontwijk te rijden (maximaal de vuilkar) heeft het gemeentebestuur een heilige schrik van klinkers. (slechte ervaringen uit het verleden, alhoewel  Holland vol ligt met klinkers). Vandaar een eerste compromis met Onroerend Erfgoed: overal klinkers op uitzondering van de 2 hoofdlanen in gewassen beton (zie foto’s proefvak). Spijtig, maar door het feit dat Onroerend Erfgoed geen subsidies meer mag geven voor die wegaanleg kunnen zij nu ook niet de klinkers bindend verplichten.

plan dumontwijkEen ander punt waarover blijkbaar lang met Onroerend Erfgoed  gediscuteerd werd is de aanleg van de zijbermen. Zie de similatiefoto’s die zullen getoond worden op de infovergadering. Uiteindelijk heeft de variant GELIJKVLOERS MET GRAS de voorkeur (geen zand met of zonder helmgras, geen stoepen…). Om het parkeren op deze graszones te vermijden zullen kleine paaltjes geplaatst worden. (niet mooi, maar noodzakelijk). Ook afgewisseld met duinstruiken.
Alhoewel bomen het zicht op het erfgoed kunnen belemmeren zullen toch in de 2 hoofdlanen beperkt kleine slanke boompjes geplant worden (Veldesdoorn = Spaanse Aak: streekeigen, niet-invasief en verliest wel zijn bladeren in de winter)

Op het driehoekig pleintje  buiten de historische wijk (kruising Albert Dumontlaan, Bortierlaan en Ernest d’Arripelaan zou men een modern afvaleiland voorzien.

Wat betreft de mobiliteit werd voordien reeds een eerste “Verkeerscirculatieplan” opgesteld zodanig dat het doorgaand verkeer zeer lastig gemaakt werd door simpelweg de éénrichtingsborden aan te passen. Dus het idee was dan reeds, nog vòòr het “HERWAARDERINGSPLAN” om het verkeer alleen voor de bewoners te voorzien. Om het zoeken naar parkings te ontmoedigen werd dan terzelfdetijd ook de helft van de parkeerplaatsen in de Bortierlaan afgeschaft, zonder compensatie. (door slechts te mogen parkeren aan 1 zijde i.p.v. 2). De bedoeling was wel om nog meer parkings af te schaffen want hoe meer parkingplaatsen aanwezig, hoe meer auto’s zullen binnenrijden. Dan reeds (12 jaar geleden) heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening een inventaris gemaakt van het aantal villa’s in het residentieel gedeelte die niet minimum 1 auto kunnen kwijtgraken in hun garage, tuin of oprit (ook gedeelte op de openbare weg). Dat waren er verwonderlijk weinig.

En inderdaad indien men buiten de winkeluren in een niet-vakantieperiode het aantal geparkeerde auto’s telt in de Dumontwijk is dat zeer weinig. Ik woon reeds 3 jaar in de Visserslaan en ik heb tot heden geen garage nodig gehad omdat er altijd veel plaats vrij is. Voor mooi-weer vakantiedagen moet ik verder parkeren. De vakantiegangers van de Zeedijk-West en Duinkerkelaan weten dat ook zeer goed en maken gebruik van deze parkeermogelijkheden in de Dumontwijk. Dan is er nog een derde groep nl het personeel dat werkt in de banken, handelszaken en horeca in de Zeelaan en op de Zeedijk.
Het resultaat is dat op een doordeweekse niet-vakantiedag de Dumontwijk practisch leeg staat maar in de werkuren vol staat als parking voor de commerciële straten.

Vandaar dat in het “HERWAARDERINGSPLAN” duidelijk opgenomen wordt dat het beschermde gedeelte van de Dumontwijk geen parking mag zijn maar een wandel- en fietszone. Dit werd duidelijkgoedgekeurd door de vorige legislatuur waarin ook de Open VLD in de meerderheid zat. Dan werd wel gehoopt dat intussentijd vervang parkeerplaatsen zouden bij gecreëerd worden (vb 1 extra ondergronds verdiep onder Residentie Artevelde in de Sloepenlaan   en voor langere duur een nieuw parkinggebouw op het Koningsplein. Deze oplossingen zouden zeer veel geld kosten aan onze inwoners en zouden een zeer lage utilisatie hebben zodat hierin nooit een privé investeerder zal in investeren.

Vòòraleer het “HERWAARDERINGSPLAN” opgesteld werd was reeds een “BEELDKWALITEITSPLAN”  opgemaakt dat stelt:“… om enkelhet bestemmingsverkeervan de wijk toe te laten. Hiervoor is het noodzakelijk dat bezoekers van de gemeente De Panne zo efficiënt mogelijk naar de parkeerfaciliteiten worden geleid. Dit doorbreekt de gewoonte van bezoekers om blindelings naar het centrum – en in dus ook naar de wijk – te rijden om een parkeerplaats te zoeken. Een verkeerscirculatieplanlost volgens het “BEELDKWALITEITSPLAN” reeds veel verkeersproblemen op en weerhoudt het niet_bestemmingsverkeer uit de wijk. Er zijn volgens het “BEELDKWALITEITSPLAN” echter bijkomende maatregelen mogelijk om het parkeerprobleem de reguleren:
— – bewonerskaarten
— – betalend parkeren
— – blauwe zone (normaal twee uren)
— – voor de verblijfstoeristen kan een tijdelijke parkeerkaart door de eigenaar/verhuurder worden uitgereikt.

Uittreksel “HERWAARDERINGSPLAN“:
‘..Uit het parkeeronderzoek dat binnen het “BEELDKWALITEITSPLAN” is uitgevoerd, blijkt het huidig parkeergebruik vooral in functie van niet-bewoners te zijn. Bovendien is de huidige capaciteit van ingerichte parkeerfaciliteiten ontoereikend voor het aanbod wagens dat zich nu bij piekmoment binnen de Dumontwijk plaatst. De combinatie van beide vaststellingen leidt tot een te grote parkeerdruk en een ruime overschrijding van de ruimtelijke draagkracht van de Dumontwijk. Door de grote toeristische aantrekking die De Panne als kustgemeente heeft, zal de parkeerdruk enkel nog toenemen en is elke vorm van limitering bijzonder moeilijk te handhaven. Daarom stelt dit “HERWAARDERINGSPLAN” in navolging van het “BEELDKWALITEITSPLAN” een zeer selectieve toegankelijkheid en parkeerregime voor. In functie van leefbaarheid maar ook in functie van waarneembaarheid van het cultuurhistorische erfgoed is het aangewezen om enkel permanente of tijdelijke bewonersparkeerfaciliteiten aan te bieden. Alle overige parkeernoden worden opgevangen in alternatieve locaties zoals de park and ride site in Adinkerke in eerste instantie en de markt, de Zeelaan en ….. Door een drastusche vermindering van het aantal parkeerplaatsen in de wijk ontstaat een verruiming van het publiek domein waardoor de attractiviteit en toegankelijkheid van de wijk voor voetgangers en fietsers drastisch verhoogd…”
“..Naast het verwijderen van de ‘blikken haag” die de huidige geparkeerde auto’s vormen is ook een nieuwe visie rond het bomengebruik zeer belangrijk. Het huidig bomenbestand getuigt van een grote kwantiteit maar een ruimtelijke geringe kwaliteit. De bomen zijn vooreerst niet erg structurerend en kunnen amper uitgroeien tot volwaardige beeldbepalende exemplaren. Bovendien belemmeren ze door de grote aantallen in vele gevallen het zicht op de historische villa’s. Daarom pleit dit “HERWAARDERINGSPLAN” voor een geringer aantal bomenmaar een goedgekozen gebruik en een standplaats waar nieuwe bomen kunnen uitgroeien en via hun natuurlijke habitus een structuurbepalende rol binnen de wijk kunnen opeisen. Bovendien moet het gebruik van bomen een oriëntatiemiddel zijn waardoor een bepaalde structuur of hiërarchie in de wijk wordt ondersteund…”

De verbolgenheid van de Open-VLD was groot toen maandag aangekondigd werd dat men de parkingplaatsen  in de Dumontwijk volledig zal afschaffen. Volgens de bovenstaande teksten  uit het door hen goedgekeurde “HERWAARDERINGSPLAN” zou dat nu geen verrassing mogen zijn.. Hebben zijzelf dat destijds dan niet zelf besproken met Onroerend Erfgoed?
Anderzijds heeft in ieder geval heeft CD&Vplus het actiepunt “Dumontwijk fiets-en voetgangerszone” zeer duidelijk opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

Op de bewonersvergadering van donderdag mag niet veel protest verwacht worden van de inwoners want de meesten hebben reeds een oplossing of zullen er één maken. Natuurlijk worden de gevoeligheden van de individuele burgers vlug opgehitst indien voor hun deur iets verandert (hebben we ook ervaren in de inspraakvergaderingen voor de 2 andere wijken). Maar wie de zaken globaal bekijkt zal wel gewonnen zijn voor een rustige fiets en wandelwijk temidden pareltjes van villa’s. Uniek aan onze kust. Ook het “Duinpark Kykhill” geeft een unieke meerwaarde aan het centrum van De Panne.

Er zijn wel enkele particuliere gevallen die lastig zijn. Bijvoorbeeld mensen in de Konijnenweg die hun wagen niet op hun eigendom kwijtgeraken en die hun auto dagelijks parkeren in de Dumontlaan. Die zullen een andere oplossing moeten vinden: ofwel een garage in de omgeving moeten huren of Onroerend Erfgoed zou meer soepel moeten zijn om toe te laten hun auto in hun tuin te parkeren. Dit aantal is vrij beperkt.
Een dergelijke oplossing is blijkbaar goedgekeurd voor het Park Hotel. Daar mag de eigenaar een 10-tal parkingplaatsen creëren op eigen terrein direct aansluitend op de Hoge Duinenlaan (belet het Park Hotel behoort tot de ongeveer 30% van de gebouwen die niet historisch en architecturzaal waardevol zijn en dus niet beschermd zijn en dus principieel zouden mogen afgebroken worden)
Er is reeds een toegeving gebeurd door Onroerend Erfgoed om te mogen parkeren op de openbare zijberm juist voor de inrit (als die er is). Er zou een trechtervorminge bestrating komen in gebakken klingetjes, zodanig dat daar 1 wagen comfortabel kan parkeren.
Momenteel is dat wettelijk niet toegestaan, zelfs indien de nummerplaat van de auto vanaf de afrit zichtbaar is (= algemeen verkeersreglement). Het woonerfreglement overruled deze regel. Op deze oprit MOET ook een P=letter staan.
Wellicht zal men vragen om enkele publieke parkeerplaatsen bij te creëeren  maar dan uitsluitend voor bewoners (vb via bewonerskaart/huurderkaart).
“De Dumontwijk moet leefbaar zijn voor de bewoners en is zeker geen Bokrijk” (’t is te zeggen een museum)

Besluit:
Mooi project en niet te duur (fase 1: 375.000 €).
Uitsluitend bestemmingsverkeer en parkeren beperken tot bewoners van de residentiele Dumontwijk zal wellicht nog wat tegenstand ondervinden maar de gemeente kan niet meer op zijn stappen terug t.o.v. de vroeger vastgelegde visie (zou ook niet toegestaan worden door Onroend Erfgoed). Maximum 1 straatparkingplaats/oprit kan in een beperkt aantal gevallen soms beperkend zijn. Maar dan moet uitgeweken worden (vb naar het niet historisch gedeelte ten westen van de Witte Berglaan of betalend parkeren op de markt (altijd plaats uitgezonderd de zondagnamiddagen)

Persoonlijke overwegingen van DE BLIEDEMAKER (voorlopig; wacht nog op wat op de Infomarkt zal  verteld worden):
1. geen voorstander van gewassen beton maar voorkeur om alles in gebakken klinkers uit te voeren. Zal ook niet mooi zijn op de kruispunten met straten met verschillende wegdekbekleding. In het Herwaarderingsplan werd voorgesteld om  daar ronde pleintjes van te maken. Hoe met beton? Hoe zit het met de vervuiling van die beton? Wat bij wegdekherstellingen (nutsleidingen)? Dilatatievoegen?
2. In het Herwaarderingsplan spreekt men van een duidelijke herkenbaarheid van het gedeelte “historische wijk”. Klinkers zouden overgaan in standaard wegdek (asfalt) op de grens van het historisch gedeelte. Hoe zal men die HERKENBAARHEID van de wijk nu aanduiden via het wegdek. Een wandelaar moet duidelijk aanvoelen wanneer hij de wijk binnentreed. Het Herwaarderingsplan spreekt meermaals van POORTEFFECTEN. Zal dat alleen maar te zien zijn aan de overgang van veel geparkeerde auto’s naar grasbermen zonder auto’s?
2. De wijk is nu reeds  “Woonerf” met maximum 20 km/uur (maar wordt niet gecontroleerd omdat de inrichting hiertoe niet opvalt). Welke zijn de verkeersremmende elementen om het woonerf-gevoel te bewerkstelligen (er zijn geen wegdek asverschuivigingen; ander snelheidsremmers????
3. Grote fout dat niet meteen het interne verkeerscirculatieplan herzien wordt. Het huidige met de éénrichtingsverkeerborden was fase 1 van een verdergaande project. Fase 2 voorzag sluiting van 2 kruispunten zodanig dat in meerdere secundaire straten uitsluitend lokaal verkeer zou mogelijk zijn. Met het voorziene uitsluitend bestemmingsverkeer is dat perfect mogelijk en meer dan wenselijk. Latere dergelijke inrichting zou zware ingrepen vereisen (o.a. in het gewassen beton). Onaanvaarbaar dat dit plan niet terug op tafel gekomen is.
Zelfs in het huidig verkeerscirculatieplan zijn een paar foutjes vb sluipweg van Duinkerkelaan naar Zeelaan via Halmenstraat, Bortierlaan; Albert Dumontlaan. Zo’n sluikweg is onaanvaarbaar in een wandelwijk.
4. Spijtig dat het plan niet getekend werd voor de ganse wijk maar beperkt tot de 3 straten van fase 1. Uitvoering kan natuurlijk gefasseerd gebeuren naargelang de beschikbare financiën (alhoewel de resterende straten minder zullen kosten omdat daar de riolen niet hoeven vervangen te worden).
5. Na 3 jaar interne vergaderingen gemeentebestuur-Onroerend Erfgoed is DE BLIEDEMAKER erg ontgoocheld dat er geen tussentijdse aftastingen geweest zijn met de bewoners. De wijk beschikt sinds 2008 over een bewonersgroep De vrienden van de Dumontwijk-Les Amis du Quartier Dumont” een ideale mogelijkheid om van gedachten te wissellen. Vooral i.v.m. met die knelpunten van bewoners die 1 auto niet kunnen parkeren in het nieuwe plan zouden zekerlijk oplossingen gevonden worden en zou men vandaag niet op kritiek stoten van deze “vergeten bewoners”. Er zou voor deze uitzonderingen bijvoorbeeld kunnen gedacht worden aan een bewonerskaart om te parkeren op de markt. Deze parking heeft een uiterst geringe utilisatie op uitzondering van enkele uren de zondagnamiddag (meestal Fransen). Er zijn nog andere suggesties (vb aankoop grond door de gemeente voor parking). Omdat het schepencollege geen overleg of inspraak wou plegen met de vriendenkring i.v.m. dat project ben ik niet meer actief in De vrienden van de Dumontwijk.
4. Op de gemeenteraad werd niets gezegd over de practische invoering van het project. Men kan zich toch moeilijk voorstellen dat men fase 1 in dienst zal nemen zonder bijvoorbeeld iets te doen in het gedeelte Visserslaan tussen de markt en de Albert Dumontlaan. Momenteel is deze toegangsweg op gebied van verkeer de drukste toegangsweg naar de Dumontwijk ook voor de vele parkingzoekers. Daar vliegt men de Visserslaan omhoog veelal aan veel hogere snelheden dan de 20 km/uur van de “woonerf” (aangeduid door klein verkeersbordje en geschilderde 20 km/uur op de rijbaan).
Men kan toch moeilijk via deze open toegangspoort tot de Dumontwijk het verkeer zomaar binnenloodsen om dan 1 kruispunt verder in de parkeervrije voetgangerszone te komen. DE BLIEDEMAKER had hieromtrent een idee opgestuurd naar het schepencollege om hiet een goed zichtbaar “poorteffect” te bouwen, maar het schepencollege heeft hier niet over willen praten: “nog voorbarig” was het antwoord. Nochtans zal het nodig zijn op de 3 toegangspoorten vanuit de Nieuwpoortlaan en de Markt het toegangsverkeer te ontraden. HOE? Lees meer>>>
5. Gebrekkige voorbereidende communicatie.
Voorafgaande op zo’n project met veel impact zouden de verantwoordelijken best de pers goed op voorhand brieven om klaar te zijn met grondige background informatie nu wellicht de kritiek zal komen op het afschaffen van parkeren in de Dumontwijk. Erger nog, het schepencollege nodigde aanvankelijk alleen maar de bewoners van de 3 straten van het project uit voor de infovergadering. De andere bewoners van de wijk achtten ze aanvankelijk niet betrokken. Wordt wellicht nog bijgestuurd (uitnodigingsbrieven verder verdelen). In feite zou zo’n openbare vergadering algemeen moeten aangekondigd worden voor alle Pannenoars. Zal men terug een strategische communicatiefout maken zoals bij de voorstelling van het Parkproject? (de Dumontbewoners werden uitgenodigd maar niet de bewoners aan de overzijde van de Zeelaan die daar hun appartement gekocht hadden met zicht op het park).

Dus iedereen welkom op de eerste infomarkt volgende donderdag 12 november vanaf 18 uur in het gemeentehuis. (begrijp ook niet waarom niet in het clubhuis Park Hotel waar destijds alle overlegvergaderingen doorgingen + zelfs ondertekening Herwaarderingsplan door minister Bourgeois). Het zal donderdag in eerste instantie een vraag-antwoord moment zijn met alle bewoners. Er zal geen algemene presentatie gegeven worden.
We wensen het schepencollege veel moed in het doorvoeren van het invoeren van een parkeervrije wijk. Ook is het zo dat Onroerend Erfgoed wettelijk zware bevoegdheden heeft over deze wijk. Zij zullen zeker niet toestaan dat het project niet verder doorgaat.
Zoals schepen Bram Degriek in de gemeenteraad opmerkte is er geen tussenoplossing tussen de huidige parkingtoestand en het radicaal afschaffen van de parking. Altijd zal men kritiek blijven hebben op wegnemen van parkings. Nooit zal men een compromis vinden die iedereen voldoet.
Wie wel goeie tussenvoorstellen heeft gelieve ze hieronder als reactie door te geven.

PANNESPROKKELS

– De meeste PANNESPOKKELS komen niet meer hier maar op een openbare facebookpagina (geen fb account nodig) Link>>>

Untitled-1Link naar Rouwbrief Lees>>>

– Nieuwe uitbaters van de vroegere brasserie “’t Dorp”. Nu grill-restaurant “N’ENTREE” ( op zijn Pannes). Uitbaters  de kinderen van wijlen Freddy Blondeel (van de vroegere Santos Palace”
IMG_8947

IMG_8799.  Mooie Markt van De Panne942_00132074395DSC5840monbijou

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.